Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 104821 - Lucrări de reparații la creșele din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Constanța

miercuri, 28 iunie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție: Lucrări de reparații la creșele din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Constanța.

CPV: 45453000-7-Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului:  Lucrări de reparații la creșele din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Constanța, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini , precum și listelor de cantități atașate prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 260828.33 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi justificată pe baza devizelor de lucrări pentru fiecare obiectiv, conform normelor în vigoare, devize ce vor fi conforme cu listele de cantități din caietul de sarcini atașat și ale căror prețuri (cu TVA menționată distinct) vor fi cuprinse într-un tabel centralizator. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor și va avea o valabilitate de 60 zile. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu o lua în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, de minim 260.828,33 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorului care a prezentat oferta câștigătoare i se va solicita prezentarea certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat de stat, eliberat de ANAF, precum și a certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor restante către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.


Termen limită primire oferte: 05.07.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până în data de 05.07.2017, orele 16:00.


Caiet de sarcini

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă

Listă cantități - lucrări reparație creșe