Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 117535 - Furnizare de diverse scule de mână

miercuri, 30 august 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de diverse scule de mână.

CPV: 44512000-2-Diverse scule de mână (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de diverse scule de mână necesare SPAS Constanța.

Valoarea estimată fără TVA: 38072.06 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP, pe o perioadă de 30 de zile de la data semnării. Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractantă, iar comanda trebuie livrată de către furnizor în 3 zile de la primirea comenzii. Produsele respective trebuie să fie ambalate corespunzător, ambalajul să fie intact, sigilat și curat. Termenul minim de garanție al produselor trebuie să fie de minim 2 ani.

Condiții participare: Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA, sub formă de centralizator de prețuri, după modelul atașat; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Transportul intră în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, produsele fiind livrate la sediile beneficiarului. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele din caietul de sarcini anexat prezentului anunț, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Nu se accepta oferte parțiale. Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, precum și a neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut", pentru ofertele conforme specificațiilor și necesității autorității contractante.


Termen limită primire oferte: 04.09.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis, unde se pot solicita și informații suplimentare.


Caiet de sarcini

FORMULAR OFERTĂ 59-60-164-167

Formulare


Atribuit către: SC PLASTTEH SRL;
Valoare: 18.987,95 lei fără TVA.