Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1296502 - Servicii necesare desfasurarii proiectului "INFANT"

marți, 7 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Servicii necesare desfasurarii proiectului "INFANT"

CPV și denumire: 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

Descriere contract: Servicii necesare desfasurarii proiectului "INFANT", conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat.

Valoare estimata: 3.900,00  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la 31.12.2022 si isi va produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contract. Propunerea tehnica (conform formular propunere tehnica atasat), respectiv financiara se vor prezenta conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii (autorizatie/atestat sau alte documente doveditoare in acest sens); vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta propunere tehnica ce va respecta cerintele din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara(formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta se va prezenta in preturi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularului de oferta atasat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Nu se accepta oferte partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate-pret", conform caietului de sarcini, astfel: - ponderea pretului ofertei este de 95% (propunerea financiara se va puncta invers proportional cu valoarea acesteia, punctajul maxim fiind de 95 puncte); - ponderea calitatii este de 5% ("2 proiecte similare implementate cu succes", punctajul maxim fiind de 5 puncte. Pentru o oferta ce prezinta un numar de proiecte implementate cu succes mai mic de doua, punctajul acordat va scadea in mod direct proportional).

Data limita depunere oferta: 16.06.2022 16:00

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis pana in data de 16.06.2022, ora 16.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.


Caiet sarcini

Propunere tehnică

Formulare

Declarații