Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 127285 - Achiziția serviciului de utilizare, suport tehnic, întreținere și actualizare sistem informatic pentru gestionarea activității de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

marți, 10 octombrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Achiziția serviciului de utilizare, suport tehnic, întreținere și actualizare sistem informatic pentru gestionarea activității de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

CPV: 72500000-0-Servicii informatice (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului constituie achiziționarea, sub forma de abonament lunar a serviciului de utilizare, suport tehnic, întreținere și actualizare a unui sistem informatic pentru gestionarea activității de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Valoarea estimată fără TVA: 50400.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil pe o perioadă de 12 luni. Valoarea totală a ofertei financiare va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Termenul limită pentru livrarea și implementarea sistemului este de 22.10.2017.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, de minim 50.400 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte de servicii de mentenanță și suport tehnic pentru aplicații informatice dezvoltate pe tehnologii similare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele tehnice prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 13.10.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 13.10.2017, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 12.10.2017, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.


Caiet de sarcini

Formulare


Atribuit către: SC Larsen Consulting Service SRL;
Valoare: 50.400,00 lei fără TVA.