Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 158946 - Achiziția serviciului de spălătorie auto necesar pentru autovehiculele din dotarea SPAS Constanța

joi, 8 martie 2018

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Achiziția serviciului de spălătorie auto necesar pentru autovehiculele din dotarea SPAS Constanța.

CPV: 50112300-6-Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de spălătorie auto pentru autovehiculele din dotarea SPAS Constanța, conform cerințelor specificate din caietul de sarcini. Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la data de 31.12.2018.

Valoarea estimată fără TVA: 9222.68 RON

Condiții contract: Serviciile de spălătorie se vor presta conform specificațiilor din caietul de sarcini. Se va efectua un număr maxim de 4 spălări interior, exterior/autovehicul/luna, respectiv 40 de spălări/autovehicul/10 luni și o curățare tapițerie/autovehicul/10 luni. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini. Valabilitatea ofertei va fi de 60 de zile. Nu se accepta oferte parțiale. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare fără TVA și la valoarea totală cu TVA, care va fi evidențiată distinct.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa din catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul care a prezentat oferta cu prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei și îndeplinește cerințele conform specificațiilor din caietul de sarcini

Termen limită primire oferte: 15.03.2018

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 15.03.2018, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 14.03.2018, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.


Caiet de sarcini

Formulare ofertă

Formular ofertă 59-60-164-167


Atribuit către: SC PERFECT KNIK SRL;
Valoare: 8.510,00 lei fără TVA