Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 110041 - Lucrări de reabilitare a pavilionului de vară pentru pensionari situat în parcul Viitorului

joi, 20 iulie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție: Lucrări de reabilitare a pavilionului de vară pentru pensionari situat în parcul Viitorului.

CPV: 45453000-7-Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului:  Lucrări de reabilitare a pavilionului de vară pentru pensionari situat în parcul Viitorului, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini, precum și listelor de cantități atașate prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 100840.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Valoarea totală a ofertei financiare va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi justificată pe baza devizului de lucrări, conform normelor în vigoare, deviz ce va fi conform cu listele de cantități din caietul de sarcini atașat. Va fi prezentată o ofertă tehnică în care vor fi descrise materialele ce vor fi folosite, precum și modul de punere în operă. Ofertele financiare care nu sunt susținute de devize de lucrări conforme nu vor fi luate în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Oferta trebuie să fie înregistrată în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experienței similare, de minim 100.840 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorului care a prezentat oferta câștigătoare i se va solicita prezentarea certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat de stat, eliberat de ANAF, precum și a certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor restante către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până la data de 27.07.2017, orele 16:00 și se vor posta și în catalogul electronic SEAP până la data de 27.07.2017, orele 16:00.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.


Termen limită primire oferte: 27.07.2017

Informații suplimentare: Documentația de atribuire poate fi vizualizată accesând link-urile:


Caiet de sarcini

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă

Listă cantități - lucrări reparație creșeAtribuit către: SC FADMIG SRL;
Valoare: 83.476,28 lei fără TVA.