Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 143456 - Lucrări de înlocuire țevi din otel la Creșa nr. 1 din subordinea SPAS Constanța

marți, 5 decembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție: Lucrări de înlocuire țevi din otel la Creșa nr. 1 din subordinea SPAS Constanța

CPV: 45453100-8-Lucrari de instalații de apa (Rev.2)

Descrierea contractului: Lucrări de înlocuire țevi din otel la Creșa nr. 1 din subordinea SPAS Constanța,conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini, precum și listelor de cantități atașate prezentului anunț.

Valoarea estimata fără TVA: 7373.49 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Valoarea totală a ofertei financiare, va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi justificată pe baza devizului de lucrări, conform normelor în vigoare, deviz ce va fi conform cu listele de cantități din caietul de sarcini atașat. Va fi prezentată o ofertă tehnică în care vor fi descrise materialele ce vor fi folosite, precum și modul de punere în operă. Ofertele financiare care nu sunt susținute de devize de lucrări conforme nu vor fi luate în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Termenul de execuție a lucrării este de 7 de zile calendaristice de la comunicarea ordinului de începere a lucrărilor, iar termenul de garanție pentru lucrările executate este de 12 luni.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP și să dețina o autorizație pentru lucrări la hidranții interiori eliberată de Inspectoratul pentru Situații de Urgenta. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, de minim 7.373,49 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, la nivelul minim de un contract, maxim trei, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini și lista de cantități, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractanta către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.

Termen limita primire oferte: 08.12.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 08.12.2017, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 07.12.2017, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.


Caiet de sarcini

Listă cantități

Formular ofertă - 59_60_164_167

Formulare


Atribuit către: SC FADMIG SRL;
Valoare: 7.353,49 lei fără TVA.