Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 124485 - Lucrări de închidere și conservare a pavilionului de vară pentru pensionari situat în parcul Viitorului

vineri, 29 septembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Lucrări de închidere și conservare a pavilionului de vară pentru pensionari situat în parcul Viitorului.

CPV: 45000000-7-Lucrări de construcții (Rev.2)

Descrierea contractului:  Lucrări de închidere și conservare a pavilionului de vară pentru pensionari situat în parcul Viitorului, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini, precum și listelor de cantități atașate prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 39850.63 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Valoarea totală a ofertei financiare va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi justificată pe baza devizului de lucrări, conform normelor în vigoare, deviz ce va fi conform cu listele de cantități din caietul de sarcini atașat. Va fi prezentată o ofertă tehnică în care vor fi descrise materialele ce vor fi folosite, precum și modul de punere în operă. Ofertele financiare care nu sunt susținute de devize de lucrări conforme nu vor fi luate în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experienței similare, de minim 39.850,63 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini și lista de cantități, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 04.10.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis, unde se pot solicita și informații suplimentare.


Caiet de sarcini și listă de cantități

Formulare

Formular ofertă 59_60_164_167


Atribuit către: SC FADMIG SRL;
Valoare: 25.404,62 lei fără TVA.