Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 104682 - Lucrări de reparație a acoperișurilor a 4 pavilioane de vară pentru pensionari

miercuri, 28 iunie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție: Lucrări de reparație a acoperișurilor pavilioanelor de vară pentru pensionari.

CPV: 45261900-3-Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri (Rev.2)

Descrierea contractului:  Lucrări de reparație a acoperișurilor a 4 pavilioane de vară pentru pensionari, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Valoarea estimată fără TVA: 50074.21 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA, conform listei de cantități atașate; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi detaliată pe componente. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor și va avea o valabilitate de 60 zile. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu o lua în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, de minim 50074.21 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.


Termen limită primire oferte: 05.07.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până în data de 05.07.2017, orele 16:00.


Caiet de saracini

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă

Listă cantități - reparație acoperiș pavilioane vară