Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 156680 - Achiziția unui sistem informatic de registratură și managementul documentelor necesar SPAS

luni, 26 februarie 2018

Inapoi

Prin anunțul de publicitate nr. 157373/01.03.2018 s-a publicat următoarea erată:
În anunțul publicitar nr. 156680/26.02.2018, privind „Achiziția unui sistem informatic de registratură și managementul documentelor necesar SPAS, precum și în caietul de sarcini atașat acestuia, respectiv capitolul 6 – Termene de implementare, paragraful „Termenul limită pentru livrarea și implementarea sistemului este de 10 zile de la data semnării contractului”, se va citi
„Termenul limită pentru livrarea și implementarea sistemului este de 30 zile de la dată semnării contractului”.

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumire achiziție: Achiziția unui sistem informatic de registratură și managementul documentelor necesar SPAS.

CPV: 48311000-1-Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului constituie achiziționarea unui sistem informatic de registratură și managementul documentelor (SIRMD), conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Valoarea estimată fără TVA: 62184.87 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil pe o perioadă de 12 luni. Valoarea totală a ofertei financiare va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Termenul limită pentru livrarea și implementarea sistemului este de 10 zile de la data semnării contractului.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, de minim 62.184,87 lei, fără TVA, prin prezentarea de cel puțin trei contracte SIRMD ofertat pentru instituții din care: cel puțin un contract de furnizare SIRMD ofertat pentru o instituție cu un nr. aprox de 161 utilizatori(o treime din nr. angajaților SPAS, excluzând nr. asistenților personali), cel puțin un contract în care SIRMD funcționează în replicare între mai multe sedii ale instituției, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele tehnice prezentate trebuie sa respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 02.03.2018

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 02.03.2018, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 01.03.2018, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.


Caiet de sarcini

Formulare ofertă

Formulare și centralizator


Atribuit către: Larsen Consulting Services SRL;
Valoare: 62.000,00 lei fără TVA