Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de participare prin procedură simplificată proprie - Servicii de pază pentru locațiile Serviciului public de asistență socială Constanța

joi, 28 septembrie 2017

Inapoi

Anunț anulat în vederea refacerii documentației de atribuire. Se va publica un nou anunț.

Conținutul anunțului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul:

A. “Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 10.10.2017, orele 08:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect achiziționarea de “servicii de pază pentru locațiile Serviciului public de asistență socială  Constanța”, CPV 79713000-5 - Servicii de pază”.

Valoarea estimată maximă: 1.636.737,60, fără TVA.

CONDIȚII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției:

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condițiile de participare :

B. Condiții de participare

B.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.

B.1. a) Situația personală a ofertantului

Cerința 1: Ofertanții nu trebuie să se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Completare si prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința 2: neîncadrarea in dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Mereuță Emil Andrei, Bărbatu Andrada, Zahariciuc Iuliana, Velica Ecaterina, Leu Aurelia, Mădularu Anca Claudia, Mitu Silvia, Ou Daniela, Roșu Maria, Zainea Georgiana, Cocos Florin Adrian, Trașcă Aurora.

Modalitate de îndeplinire: completare si prezentare în original a formularului atașat anunțului. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60.

Cerința 3: Prezentarea certificatelor constatatoare prin care operatorul economic își îndeplinește obligația privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora sau de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

Modalitatea de îndeplinire:

A)certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local de plată a datoriilor către bugetul local. - pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligații fiscale.

B)certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. - A.N.A.F. a județului unde își desfășoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul local.

B.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.

Cerința: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență care trebuie sa fie valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. În certificatul constatator nu trebuie sa existe înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2016 privind procedura insolvabilității sau că societatea se afla în incapacitate de plată.

În cazul unei asocieri, terți susținători, subcontractant, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune conform Legii 98/2016.

Se va prezenta certificatul constatator (original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”) emis de Registrul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.

În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza. Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.

NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea ,,conform cu originalul”.

B.2. Capacitatea economică si financiară

Cerința: Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016).

În cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceștia va demonstra îndeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara proporțional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. In cazul in care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economica si financiara invocând susținerea unui/unor terți se solicita ca operatorul economic si terțul/terții susținător/susținători sa răspundă in mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publica.

Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani va fi de cel puțin 1.636.737,60 lei, fără TVA.

Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul va completa si prezenta formularul 4, însoțit de bilanțuri contabile pentru anii 2014, 2015, 2016 /alte documente.

B.3. Capacitatea tehnică și/sau profesională

Cerința 1: Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, din care sa reiasă că ofertantul a prestat servicii similare în valoare cumulată de minim 1.636.737,60 lei, fără TVA.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original formularul corespunzător atașat anunțului.

NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.

Ofertantul trebuie să facă dovada că are experiența necesară pentru a presta un serviciu de natura, complexitatea și valoarea celui ce urmează a se încheia.

Cerința 2: licență eliberată de Inspectoratul general al poliției române, valabilă pe durata desfășurării contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta în copie “conform cu originalul”.

Cerința 3: declarație pe propria răspundere referitoare la pregătirea profesională și calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii.

Cerința 4: declarație pe propria răspundere privind capacitatea de a asigura resursele tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

Cerința 5: Informații privind asocierea: se vor prezenta , dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative.

Cerința 6: Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.

Modalitatea de îndeplinire: acordul /acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului /subcontractanților.

C. Standarde de asigurare a calității: certificat de management sistem al calității

D. PROPUNEREA TEHNICĂ

Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica trebuie întocmită astfel încât procesul de evaluare a informațiilor pe care le conține să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului (declarație) conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro.

E. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform solicitărilor din caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta propunerea financiară completând formularele anexate anunțului.

Tariful orar/agent va fi exprimat in lei fără TVA, care se va evidenția distinct.

La fundamentarea ofertei se vor respecta prevederile HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în caz contrar oferta va fi respinsă.

Se vor prezenta clauzele contractuale obligatorii asumate, semnate pe fiecare pagină.

F. ALTE INFORMATII

Garanția de participare:

Garanția de participare este în valoare de: 16.367,38 lei. Perioada de valabilitate este de 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii. Garanția de participare trebuie sa fie constituită în suma de 16.367,38 lei, pentru o perioada de valabilitate de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune in contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal 35804563. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă ca plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

c)oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Nota: Dovada constituirii garanției de participare va însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Garanția de bună execuție:

Garanția de buna execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA, reprezentând garanția furnizata de către prestator in scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Executantul va transmite dovada deschiderii contului de garanție de buna execuție, in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publica. Dovada va fi un document emis de Trezoreria Statului. Garanția de buna execuție se va constitui astfel:

- (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract; sau

- (2) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu condiția ca Beneficiarul sa prevadă aceasta posibilitate in documentația de atribuire. In acest caz, prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Beneficiarului, la Trezoreria municipiului Constanta, care va fi alimentat inițial cu 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin rețineri succesive din sume datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanție de buna execuție in contractul de achiziție publica si va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinația lui.

Polița de asigurare pentru despăgubiri:

Prestatorul are obligația de a prezenta beneficiarului, până la încheierea contractului, polița de asigurare pentru despăgubiri cu o valoare de minim 250.000 Euro. Limita răspunderii poliței de asigurare trebuie să fie pe perioada asigurată.

G. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.

Durata contractului va fi de 12 luni.

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 90 de zile (de la data depunerii ofertelor).

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Transmiterea ofertelor: prin postă sau depunere a plicului închis la adresa autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.

Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.

Mod de prezentare:

Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

Sigilarea și marcarea ofertei:

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 10.10.2017, orele 08:00. ”.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;

 

b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia după actul de identitate al persoanei împuternicite);

 

c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevăzut în documentație).

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.

Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.

Termen limită de primire oferte: 09.10.2017, orele: 16:00.

H . Deschiderea și evaluarea ofertelor

Ofertele se vor deschide in data de 10.10.2017, orele 08:00, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.

Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini și propunerea de contract .

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: prețul cel mai scăzut pentru ofertele corespunzătoare cerințelor specificate în caietul de sarcini.

Fișă de date
Proiect contract
Caiet de sarcini
Formulare