Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 120696 - Furnizare de imprimate tipizate

miercuri, 13 septembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de imprimate tipizate.

CPV: 22458000-5-Imprimate la comandă (Rev.2)

Descrierea contractului:  Furnizare de imprimate tipizate la comandă, conform anexelor atașate:
I. Sprijin Comunitar:
Anexa 1 (4pag) – Cerere declarație pe propria răspundere pentru programul Respect – 40.000 bucăți;
Anexa 2 (13pag) – Cerere declarație pe propria răspundere pentru ajutoarele de căldură – 11.000 bucăți;
Anexa 3 (1pag) - Cerere declarație pe propria răspundere pentru acordarea legitimației/permisului de călătorie gratuită – 20.000 bucăți;
Anexa 4 (1pag) – Bonuri registratură – 71.000 bucăți;
II. Beneficii sociale:
Anexa 1 (13pag) - Cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - 1500 buc;
Anexa 2 (4pag) - Cerere declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială-500buc;
Anexa 3 (14pag) - Anchetă socială-1.500 buc;
Anexa 6 (9pag) - Anchetă socială - 2000buc.

Valoarea estimată fără TVA: 27450.00 RON

Condiții contract: Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de oferta atașat. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP și va avea o valabilitate de 60 zile. Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract; livrarea produselor se va realiza la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104 sau în altă locație de pe raza municipiului Constanța, conform comenzilor emise de către beneficiar în funcție de necesități, iar comanda trebuie livrată de către furnizor în 3 zile de la primirea comenzii.

Condiții participare: Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. La depunerea ofertei, operatorii economici trebuie să își asume responsabilitatea furnizării produselor în conformitate cu anexele atașate la prezentul anunț.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut", pentru ofertele conforme specificațiilor și necesității autorității contractante.

Termen limită primire oferte: 18.09.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura în plic închis, unde se pot solicita și informații suplimentare.


Sprijin comunitar tipizate - Anexe 1,2,3,4

Beneficii Sociale tipizate - Anexe 1,2,3,6

Formular ofertă_59_60_164_167

Formulare

Clarificări


Atribuit către: SC H.I.G. MUNTENIA SRL;
Valoare: 8.001 lei fără TVA.