Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 141352 - Furnizare echipamente informatice necesare implementării unui sistem de "backup", necesare SPAS Constanța

vineri, 24 noiembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Furnizare echipamente informatice necesare implementării unui sistem de "backup"

CPV: 30237000-9-Piese și accesorii pentru computere (Rev.2)

Descrierea contractului: Furnizare echipamente informatice necesare implementării unui sistem de "backup", necesare SPAS Constanța, conform specificațiilor, cerințelor și parametrilor tehnici și funcționali minim obligatorii din caietul de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimata fără TVA: 5120.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor asumate. Oferta va fi însoțită de certificat de atestare a calității echipamentelor/marcaj CE și va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA, sub forma de centralizator de prețuri, după modelul atașat; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc din punct de vedere al ofertei financiare va posta oferta în catalogul electronic SEAP. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Transportul intra în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, produsele fiind livrate la sediul beneficiarului. Termenul de livrare începe de la data atribuirii în SEAP, în baza contractului de achiziție semnat de ambele părți.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Termen limita primire oferte: 28.11.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau în plic închis la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanta, pana în data de 28.11.2017, orele 16:00


Caiet de sarcini

Formular ofertă - 59_60_164_167

Formulare