Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț concurs angajare în perioada 02 - 04.08.2016 - Cămin pentru persoane vârstnice

vineri, 1 iulie 2016

Inapoi

ANUNŢ  CONCURS

 

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța

organizează concurs în perioada 02-04.08.2016  

pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 

 

1. Îngrijitoare – Compartiment Igienă, Căminul pentru Persoane Vârstnice (7 posturi)

Categoria: funcţie contractuală  de  execuţie

Condiții specifice: studii generale

- Vechime în muncă – minimum 3 ani

- Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare       

 

2. Îngrijitoare – Serviciul Centrul social Constanța (1 post)

Categoria: funcţie contractuală  de  execuţie

Condiții specifice: studii generale;

- Certificat de calificare profesională în meseria de îngrijitor bătrâni la domiciliu;

- Vechime în muncă – minimum 3 ani

- Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare       

 

3. Infirmieră (debutant) – Cabinet medical, Căminul pentru Persoane Vârstnice (6 posturi)

Categoria: funcţie contractuală  de  execuţie

Condiții specifice: studii generale

- Certificat de calificare profesională în meseria de infirmieră

- Vechime în muncă – fără vechime

- Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare       

 

Condiții generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

 

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va desfăşura în perioada 02-04.08.2016 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, din Str. Unirii nr. 104, după cum urmează :

 

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

SELECTAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

PROBA SCRISĂ

PROBA PRACTICĂ A CANDIDAŢILOR ADMIŞI

DATA

26.07.2016

02.08.2016

04.08.2016

ORA

12:00

10:00

12:00

LOCUL

Serviciul Public de Asistență Socială - sediu

Serviciul Public de Asistență Socială - sediu

Serviciul Public de Asistență Socială - sediu

 

 

În vederea participării la concurs, până la data de  22.07.2016 ora 12,00, candidaţii vor depune la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Str. Unirii nr. 104,  un  dosar plic, care va conţine în mod obligatoriu  următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (certificat de calificare profesională pentru meseria de infirmieră; certificat de calificare profesională pentru meseria de îngrijitor la domiciliu);

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 15,00 la nr. de tel. 0341.180.112 sau direct la sediul unității din Str. Unirii nr. 104, Constanța.

 

 

Secretar comisie concurs,

Insp. Nicolae Daniela

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

CABINET MEDICAL, CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Ocuparea postului contractual de execuție de Infirmieră debutant

 

1.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

2.   Ordin nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale, art. 12;

3.   Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale, Cap. I – art. 2, Cap. IV – art. 101, Cap. VI – art. 124;

4.   Carol Mozes, Tehnica îngrijirii bolnavului, Ed. Medicală, 2006

TEMATICĂ

-      Pregătirea și schimbarea patului

-      Mobilizarea bolnavului

-      Dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului

-      Toaleta bolnavului

-      Servirea bolnavului la pat

-      Prevenirea escarelor de decubit

-      Îngrijirea bolnavilor – imobilizați, agitați, inconștienți, vârstnici

 

BIBLIOGRAFIE

COMPARTIMENT IGIENĂ, CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Pentru ocuparea postului contractual de execuție de Îngrijitoare

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

2. Ordin nr. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea-dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare,

 

 

TEMATICĂ

-   Curățenia în camerele beneficiarilor (inclusiv grup sanitar și balcon) și în celelalte încăperi ale instituției

-   Schimbarea lenjeriei de pat

 

BIBLIOGRAFIE

SERVICIUL CENTRUL SOCIAL CONSTANTA

Pentru ocuparea postului contractual de execuție de Îngrijitoare

 

1.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

2.   Ordin nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate precum acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în servicii integrat și cantinelor sociale – Anexa 7;

3.   Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare, republicată;


Rezultatele probei scrise a concursului

REZULTATELE   PROBEI   SCRISE   A   CONCURSULUI   DIN

DATA   02.08.2016

Nr.

Crt.

Funcţia publică vacantă

Candidaţi înscrişi

Punctaj

Rezultat

 

1.

 

 

Infirmier debutant

IORDACHE MONICA-IOANA

75.66 pct

Admis

 

STRĂCHINARU IONELA

 

58 pct

Admis

CRISTIAN IONELA

50 pct

Admis

 

GEORGESCU MIHAELA-NADIA

 

50 pct

Admis

MIHĂILĂ OPRIȘANA

 

50 pct

Admis

TURCU ROMIȚA

 

Absent

 

 

2.

 

Îngrijitoare

PÂRÂIANU CARMEN

60 pct

Admis

HAȚAPUC NICOLETA

50 pct

Admis

TURBATU MIRELLA-LEONINA

Absent

 

În termen de o zi lucrătoare de la data afișării prezentei, candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestație, înregistrată  la biroul nr.4 (parter) .

Proba  probei practice se va desfășura la data de   04.08.2016  la ora   12.00  la sediul institutiei 


REZULTATELE  FINALE  PENTRU  CONCURSUL   DIN

PERIOADA  02.08 – 04.08.2016

 

Nr. crt.

Numele și Prenumele

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practică

Punctaj final

Rezultat final

INFIRMIER DEBUTANT- CABINET MEDICAL , CĂMINUL 
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

1

IORDACHE MONICA-IOANA

75,66 pct.

93,66 pct.

84,66 pct

ADMIS

2

CRISTIAN IONELA

50 pct.

86,66 pct.

68,33 pct.

ADMIS

3

GEORGESCU MIHAELA-NADIA

50 pct.

86 pct.

68 pct.

ADMIS

4

MIHĂILĂ OPRIȘANA

50 pct.

85 pct.

67,5 pct.

ADMIS

5

STRĂCHINARU IONELA

58 pct.

74 pct.

66 pct.

ADMIS

ÎNGRIJITOARE - COMPARTIMENT ÎNGRIJITOARE , CĂMINUL 
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

1

PÂRÂIANU CARMEN

60 pct.

83,33pct.

71,67pct.

ADMIS

2

HAȚAPUC NICOLETA

50 pct.

ABSENT

RESPINS

 

În termen de o zi lucrătoare de la data afișării prezentei, candidatii nemultumiti pot depune contestație pentru rezultatul probei practice, înregistrată  la biroul 4.

 

  *Punctajul final este media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau practică și interviu, după caz.