Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 106015 - Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de articole textile necesare Serviciului Administrare Creșe și Serviciului Centrul Social din cadrul SPAS Constanța

miercuri, 5 iulie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de articole textile.

CPV: 39500000-7-Articole textile (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de articole textile necesare Serviciului Administrare Creșe și Serviciului Centrul Social din cadrul SPAS Constanța, conform specificațiilor anexate prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 33620.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor asumate. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA, sub forma de centralizator de prețuri, după modelul atașat; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile și va fi postată în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor. în caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu o lua în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Transportul intră în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, produsele fiind livrate la sediile beneficiarului. Termenul de livrare este de 3 zile de la data comenzii.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se acceptă oferte alternative sau parțiale.

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.


Termen limită primire oferte: 11.07.2017.

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până în data de 11.07.2017, orele 16:00.


Specificații tehnice - articole textile

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă

Răspuns solicitare clarificări

Atribuit către: SC ANDA CONFECTION CAMI SRL;
Valoare: 21.717 lei fără TVA.
Main Image
Item 1 of 0
 
  • fullsizerender-1
  • fullsizerender-2