Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1367443 - Servicii medicale de medicina muncii

miercuri, 31 mai 2023

Inapoi
Tip anunț: Anexa 2

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Servicii medicale de medicina muncii

CPV și denumire: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de medicina muncii., conform precizarilor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat. Valoarea maxima estimata pana la 31.12.2023 este de 41.745,00 lei fara TVA. Contractul poate fi prelungit pe o perioada de 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita fondurilor bugetare disponibile.

Valoare estimata: 41.745,00  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2023, existand posibilitatea prelungirii pe o perioada de 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita disponibilitatii fondurilor bugetare. Oferta se va prezenta in preturi unitare fara TVA; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si se va intocmi dupa modelul centralizatoarelor atasate. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii vor prezenta oferta tehnica si oferta financiara. Ofertantii vor prezenta oferta tehnica care va respecta cerintele prevazute in caietul de sarcini, respectiv, capitoulul I, III, IV, V, VII. Oferta financiara va cuprinde formularul de oferta, centralizatorul ( formularul 6.1. / Anexa 1) si Anexa 2 atasate prezentului anunt. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care isi asuma proiectul de contract atasat prezentului anunt sau proiectul de contract asumat semnat pe fiecare pagina. Nu se accepta oferte partiale sau alternative.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Ofertele vor fi transmise pana in data de 08.06.2023, orele 14:00, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro (unde pot fi solicitate si eventuale clarificari necesare) sau in plic inchis la sediul DGAS Constanta din str. Unirii nr. 10.

Proiect Contract

Anexa

Caiet de sarcini

Modele formulare

ANULAT, LIPSĂ OFERTE CONFORME