Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de participare prin procedură simplificată proprie - Servicii de formare profesională a asistentului personal al persoanei cu handicap grav

vineri, 4 august 2017

Inapoi

Conținutul anunțului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul:
A.
“Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 15.08.2017 orele 08:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ,,Servicii de formare profesională a asistentului personal al persoanei cu handicap grav ”- CPV 80511000-9 - Servicii de formare a personalului.
Valoarea estimată maximă: 190.000 lei.

CONDIȚII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției:
Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condițiile de participare :

B. Condiții de participare
B.1.
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.
B.1. a) Situația personală a ofertantului
Cerința 1
: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 - Formularele 1 și 2 din secțiunea Modele Formulare.
Cerința 2: Prezentarea certificatelor constatatoare prin care operatorul economic își îndeplinește obligația privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora sau de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.
Modalitatea de îndeplinire:
A) certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local de plată a datoriilor către bugetul local.
B) certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. - A.N.A.F. a județului unde își desfășoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul local.
Cerința 3: neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Mereuță Emil Andrei, Bărbatu Andrada, Zahariciuc Iuliana, Velica Ecaterina, Leu Aurelia, Mădularu Anca Claudia, Mitu Silvia, Ou Daniela, Rosu Maria, Zainea Georgiana, Trască Aurora, Cocos Florin Adrian.
Modalitate de îndeplinire: completare și prezentare în original a Formularului 3 din secțiunea Modele Formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60.

B.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.
Cerința 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență care trebuie să fie valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract.
În cazul unei asocieri, terți susținători, subcontractant, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune conform Legii 98/2016.
Se va prezenta certificatul constatator (original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza. Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.
NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea ,,conform cu originalul”.
Cerinta 2): Ofertantul va prezenta autorizație eliberată de Autoritatea Națională de Certificări pentru programul de formare profesională pentru ocupația asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Modalitatea de îndeplinire: autorizație eliberată de ANC - Autoritatea Națională de Certificări, pentru programul de formare profesională pentru ocupația asistent personal al persoanei cu handicap grav. Ofertanții trebuie să dețină acreditare ANC, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, ca operator autorizat. Autorizația trebuie să fie valabilă la data depunerii ofertei și pe toată durata de execuție a contractului de achiziție publică.
B.2. Capacitatea tehnică și/sau profesională
Cerința 1):
Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Aceasta va fi însoțită de documente relevante care certifică prestarea serviciilor: recomandări, procese verbale de recepție, informații privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale sau alte documente similare.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original Formularul 4 din Modele formulare.
NOTA: Documentele prezentate trebuie să fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Din lista serviciilor realizate în ultimii 3 ani, ofertantul va face dovada că a prestat servicii similare în valoare cumulată de minim 190.000 lei, la nivelul a minim un contract, maxim trei contracte.
Ofertantul trebuie să facă dovada că are experiența necesară pentru a presta un serviciu de natura, complexitatea și valoarea celui ce urmează a se încheia.
Cerința 2) Personal de specialitate (informații privind calificările și experiența profesională a experților din cadrul echipei de formatori).
Modalitatea de îndeplinire: se va prezenta lista experților propuși, pentru care se vor prezenta următoarele documente: CV actual pentru fiecare formator propus, documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte pregătirea și competențele/calificările profesionale ale personalului de specialitate propus. Aceste documente suport se vor depune în copie, certificate pentru conformitate “conform cu originalul”.
Cerința 3) : Informații privind asocierea: se vor prezenta, dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative.
Cerința 4): Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.
Modalitatea de îndeplinire: acordul /acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului / subcontractanților.
C. PROPUNEREA TEHNICĂ
Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Caietul de sarcini. Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii tehnice care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă:www.inspectmun.ro.
D. PROPUNEREA FINANCIARĂ
Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiara conform solicitărilor din caietul de sarcini.
Ofertantul va prezenta propunerea financiara completând Formularele 5 și 6 din secțiunea Modele formulare.
E. ALTE INFORMAȚII
Garanția de participare:

Garanția de participare este în valoare de: 1.900 lei. Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Modul de constituire:
1. Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se afla în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii. Garanția de participare trebuie să fie constituită în sumă de 1.900 lei, pentru o perioadă de valabilitate de 120 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor și se va depune în contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanța, cod fiscal 35804563. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:
a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.
c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Nota: Dovada constituirii garanției de participare, va însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Garanția de bună execuție:
Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA, reprezentând garanția furnizată de către prestator în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativa, calitativă și în perioada convenita a contractului. Executantul va transmite dovada deschiderii contului de garanție de buna execuție, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Dovada va fi un document emis de Trezoreria municipiului Constanța. Garanția de bună execuție se va constitui astfel:
- (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract;
sau
- (2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Beneficiarului, la Trezoreria municipiului Constanța, care va fi alimentat inițial cu 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin retineri succesive din sume datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de buna execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.
Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).
Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.
Transmiterea ofertelor: prin postă, la adresa autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.
Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.
Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.
Mod de prezentare:
Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagină a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

Sigilarea și marcarea ofertei:
Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 15.08.2017, orele 08:00 ”.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare:
Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;
b) Împuternicirea
scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia după actul de identitate al persoanei împuternicite);
b) Garanția de participare
(dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentație).
Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.
Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.
Termen limită de primire oferte: 14.08.2017, orele: 16:00.

G . Deschiderea și evaluarea ofertelor

Ofertele se vor deschide în data de 15.08.2017, orele 08:00, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.
Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini și propunerea de contract.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: prețul cel mai scăzut la valoarea totală pentru ofertele corespunzătoare cerințelor specificate în caietul de sarcini.


FIȘĂ DE DATE

MODELE FORMULARE

PROIECT CONTRACT

CAIET DE SARCINI

ERATĂ

CLARIFICĂRI

ERATĂ - CAIET DE SARCINI