Proiecte de hotărâri

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 26 februarie 2021, ora 14:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.01.2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente
14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, marți, 16 februarie 2021, ora 15:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 29 ianuarie 2021, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.12.2020
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul acesteia
4. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1 și etapa 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1 și Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța” - actualizare indicatori tehnico-economici la faza proiect tehnic
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2021
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal” în perioada iulie-decembrie 2020
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate şi care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completarii HCL nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă de la bugetul local
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2021
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2021
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 și limite cadastrale, inițiator Ameropa Grains SA
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, str. Alexandru Bogza nr. 4, investitor Neicu Traian
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu cabinet medical, str. Răsuri nr. 2, investitor Fildan Ana
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, zona Campus Universitar, str. Topazului nr. 3, investitor Găzdaru Aurel
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și IE 211047, inițiator Goșu Stila
30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, obiectivelor și funcționării Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC aflată pe malul lacului Siutghiol

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, vineri, 22 ianuarie 2021, ora 13:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 28 decembrie 2020, ora 13:00, în sala ”Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF129,45 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF78,44 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF69,78 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF3,95 MB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF337,85 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF723,92 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF746,91 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF232,05 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF1,07 MB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF1,10 MB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF573,16 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF169,14 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF479,35 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF574,61 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF167,26 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF267,06 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF97,01 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF406,39 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF159,39 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF464,08 KB23 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF264,63 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF424,00 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF98,25 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF145,20 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF359,74 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF493,43 KB23 dec., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, luni, 21 decembrie 2020, ora 09:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF277,63 KB17 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF8,17 MB17 dec., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, marţi, 15 decembrie 2020, ora 13:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,43 MB14 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF323,10 KB14 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF374,17 KB14 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF335,45 KB14 dec., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 27 noiembrie ora 13:00., în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare modificare dispoziție convocare

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF120,92 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF77,53 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF58,69 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF1,44 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,12 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1,07 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,04 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF869,21 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF1,84 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF357,98 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF367,63 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF195,68 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF330,86 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF134,48 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF182,64 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF162,20 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF499,99 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF2,53 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF11,45 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF15,71 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF819,00 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF2,33 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF1,33 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF2,27 MB20 nov., 2020 Download
proiect de hotărâre nr. 25PDF1,45 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF1,17 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF6,78 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF397,29 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF481,60 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF710,95 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF354,34 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF655,42 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF511,05 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF370,29 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF291,60 KB20 nov., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, luni, 16 noiembrie 2020, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF199,99 KB13 nov., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,38 MB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF9,94 MB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF201,89 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF388,91 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF681,20 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF798,00 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,13 MB10 nov., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 21 septembrie 2020, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF152,84 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF12,51 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,44 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF330,33 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF242,93 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF494,57 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,85 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF295,30 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF219,26 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF245,45 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF211,44 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF279,34 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF278,21 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF366,38 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF252,40 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF231,46 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF246,94 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF247,49 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF229,07 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF248,72 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF953,72 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF256,75 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF282,54 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF957,65 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF580,87 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF1,39 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF759,65 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF817,46 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF649,92 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF379,72 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF679,39 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF354,39 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF313,82 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF194,96 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF317,16 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF857,13 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF767,45 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF581,66 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF581,51 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF581,24 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF545,16 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF490,00 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF320,36 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF599,11 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF468,38 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF853,12 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF402,44 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF1,42 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF3,11 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF16,12 MB16 sep., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 31 august 2020, ora 15:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare OS 2
click pentru vizualizare OS 1
click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1 - Ordine suplimentarăPDF702,23 KB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2 - Ordine suplimentarăPDF345,27 KB28 aug., 2020 Download
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proces Verbal Ședință 30.06.2020PDF127,59 KB25 aug., 2020 Download
Proces Verbal Ședință 30.07.2020PDF178,19 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 1PDF13,43 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF10,16 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,04 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF180,75 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF23,18 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF145,75 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF403,91 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF411,13 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF625,90 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF659,60 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF793,16 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF238,94 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF228,69 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF628,70 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF204,08 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF311,62 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF189,81 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF226,33 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF526,71 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF3,93 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF1,37 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF313,59 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF225,48 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF314,33 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF679,39 KB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF169,07 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF187,97 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF261,85 KB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF565,84 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF404,09 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF512,63 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF3,32 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF1,14 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF1,29 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF2,41 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF2,06 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF3,56 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF1,42 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF4,45 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF524,57 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF3,49 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF118,72 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF3,32 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF378,50 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF893,88 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF222,46 KB25 aug., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 30 iulie 2020, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proces Verbal_sedinta29.05.2020PDF153,35 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,14 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF1,11 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,23 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF701,29 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,10 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF37,26 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,27 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF486,10 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF228,93 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF379,22 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF436,76 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF229,96 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF373,92 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF452,31 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF230,43 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF401,72 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF482,81 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF311,18 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF979,16 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF230,00 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF398,58 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF384,45 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF642,62 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF816,41 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF13,71 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF463,10 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF231,42 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF399,58 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF1,16 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF2,71 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF2,18 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF2,18 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF5,73 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF121,16 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF143,06 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF1,93 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF272,15 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF712,04 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF349,81 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF593,10 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF530,25 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF281,93 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF335,73 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF245,50 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF465,15 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF548,36 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF677,13 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF615,33 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF796,80 KB24 iul., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, marți, 30 iunie 2020, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF10,10 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF7,89 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF8,93 MB26 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF13,91 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF2,17 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1,99 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF2,09 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF2,38 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF2,14 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF5,79 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF6,49 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF2,87 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF2,61 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF18,93 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF18,03 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF11,05 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF1,76 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF15,55 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF5,10 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF4,39 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF6,45 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF3,89 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF6,39 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF4,03 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF5,13 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF5,27 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF4,50 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF5,97 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF6,05 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF13,44 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF5,20 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF7,86 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF1,59 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF5,13 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF6,47 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF7,00 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF6,23 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF5,55 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF6,07 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF5,09 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF5,55 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF7,91 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF4,29 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF4,63 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF4,30 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF4,08 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF3,46 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF9,59 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF10,47 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF2,95 MB24 iun., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 29 mai 2020, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF105,78 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF138,42 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF3,87 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF9,47 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF12,82 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF311,91 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,60 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF345,05 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF4,18 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF5,05 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF1,43 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF378,86 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF1,19 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF908,14 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF255,07 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF3,50 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF3,24 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF4,62 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF3,36 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF318,70 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF234,12 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF5,79 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF2,57 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF125,39 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF395,48 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF6,46 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF773,37 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF592,10 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF299,67 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF396,88 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF389,51 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF341,66 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF327,03 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF462,54 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF512,05 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF299,79 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF395,47 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF545,41 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF982,57 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF577,65 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF892,02 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF529,51 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF312,26 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF602,68 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF570,03 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF491,18 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF259,18 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF476,60 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF166,80 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF1,11 MB22 mai., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, miercuri, 29 aprilie 2020, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF137,38 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF150,48 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF93,06 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF79,27 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF301,65 KB24 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF220,88 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF89,09 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF566,64 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF809,72 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF1,05 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF1,08 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF646,34 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF453,29 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF344,54 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF147,07 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF624,59 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF277,90 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF276,04 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF872,98 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF273,38 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF278,14 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF205,23 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF1,29 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF613,05 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF253,84 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF707,76 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF172,11 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF2,24 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF5,15 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF2,17 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF8,44 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF345,97 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF609,07 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF2,49 MB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF464,34 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF525,29 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF441,77 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF684,55 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF902,92 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF274,26 KB23 apr., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF431,91 KB23 apr., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, vineri, 20 martie 2020, ora 15:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 2PDF11,97 MB20 mar., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, joi, 05 martie 2020, ora 11:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF11,46 MB04 mar., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF1,21 MB04 mar., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF696,30 KB04 mar., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF1,65 MB04 mar., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 28 februarie 2020, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF139,07 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF10,21 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,64 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF317,26 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF307,06 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF537,61 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF3,88 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF1,13 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF780,66 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF1,93 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF621,58 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF298,45 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF778,03 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF559,43 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF213,70 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF281,24 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF473,32 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF1,58 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF283,26 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF617,00 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF664,29 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF557,88 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF276,41 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF978,06 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF351,12 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF900,98 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF577,27 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF1,62 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF1,10 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF505,90 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF283,77 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF221,31 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF2,88 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF409,35 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF1,26 MB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF113,18 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF842,90 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF842,22 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF312,29 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF325,08 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF230,98 KB21 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF664,47 KB21 feb., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, miercuri, 19 februarie 2020, ora 14:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF13,23 MB13 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF174,36 KB13 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,31 MB13 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF2,30 MB13 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,11 MB13 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1001,04 KB13 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF423,40 KB13 feb., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF393,15 KB13 feb., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 30 ianuarie 2020, ora 11:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF74,29 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF418,76 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF12,23 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF1,02 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF3,58 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF421,55 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF24,22 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF1,39 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF256,29 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF273,62 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF194,73 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF548,70 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF307,35 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF327,85 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF1,39 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF415,22 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF520,51 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF7,37 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF480,08 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF7,46 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF5,28 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF1,04 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF421,32 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF412,36 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF4,02 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF2,71 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF4,44 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF5,33 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF340,58 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF918,45 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF650,59 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF659,46 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF554,40 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF4,45 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF539,68 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF522,99 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF543,54 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF1,98 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF1,03 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF232,32 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF3,09 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF4,13 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF2,35 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF1,80 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF2,67 MB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF172,16 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF361,46 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF561,06 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF413,12 KB23 ian., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF133,99 KB23 ian., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 19 decembrie 2019, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare ordinea suplimentară a proiectului ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1 - ordine suplimentaraPDF373,08 KB17 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2 - ordine suplimentarăPDF730,20 KB17 dec., 2019 Download
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF200,49 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF65,01 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF812,58 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF637,89 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,77 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF625,79 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,41 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF1,13 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF1,28 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF285,43 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF3,08 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF1,64 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF306,47 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF458,21 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF5,29 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF1,28 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF425,72 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF407,63 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF326,08 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF1,63 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF3,17 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF549,52 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF1,02 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF770,95 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF387,12 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF994,60 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF1,13 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF294,30 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF1001,05 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF1,45 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF1,02 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF1,00 MB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF368,07 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF940,99 KB13 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF1,10 MB13 dec., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, marți, 10 decembrie 2019, ora 15:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,14 MB09 dec., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF198,00 KB09 dec., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 28 noiembrie 2019, ora 14:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare ordinea suplimentară a proiectului ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1 - ordine suplimentarăPDF2,76 MB26 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2 - ordine suplimentarăPDF175,39 KB26 nov., 2019 Download
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF204,60 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF77,66 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF10,54 MB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF13,09 MB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF478,73 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF252,87 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF502,55 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF515,35 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF475,55 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF525,49 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF384,13 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF457,23 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF390,58 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF254,98 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF391,56 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF208,83 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF316,77 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF3,13 MB27 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF1,87 MB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF268,71 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF414,27 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF584,50 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF312,36 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF220,46 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF723,48 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF712,13 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF456,93 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF467,57 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF634,09 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF454,34 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF760,05 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF509,83 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF275,22 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF3,57 MB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF2,38 MB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF1,71 MB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF799,72 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF506,66 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF1,05 MB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF649,92 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF199,94 KB22 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF254,59 KB22 nov., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, luni, 18 noiembrie 2019, ora 11:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF235,22 KB15 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF169,52 KB15 nov., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF392,24 KB15 nov., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 31 octombrie 2019, ora 14:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare ordinea suplimentară a proiectului ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1 - ordine suplimentarăPDF359,84 KB28 oct., 2019 Download
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF162,09 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF105,23 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF10,30 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF970,54 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF858,13 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF2,03 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF868,62 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF498,76 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF783,54 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF418,48 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF765,33 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF266,07 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF589,45 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF297,24 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF1,42 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF272,82 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF794,43 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF269,43 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF1,78 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF772,82 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF1,52 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF1,09 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF460,68 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF624,24 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF628,18 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF496,54 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF658,84 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF554,86 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF540,41 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF1,03 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF473,78 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF408,57 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF343,70 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF557,13 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF844,12 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF929,07 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF644,15 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF840,37 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF842,05 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF865,13 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF607,74 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF656,09 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF843,43 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF837,65 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF731,51 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF761,82 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF2,16 MB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF539,49 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF517,76 KB25 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 51PDF2,31 MB25 oct., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, luni, 14 octombrie 2019, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,15 MB11 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF8,09 MB11 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF272,18 KB11 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF613,54 KB11 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF251,01 KB11 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF394,49 KB11 oct., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF726,40 KB11 oct., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 30 septembrie 2019, ora 11:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF218,81 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF133,93 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF86,67 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF141,51 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF97,77 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF81,55 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,04 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF442,54 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF698,25 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF491,04 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF752,28 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF1001,91 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF305,29 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF706,63 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF161,89 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF163,07 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF162,15 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF641,64 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF505,66 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF689,42 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF933,73 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF6,44 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF743,72 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF7,14 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF686,35 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF673,30 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF748,80 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF506,82 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF295,44 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF1,44 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF6,09 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF4,58 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF2,42 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF3,27 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF336,88 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF1,17 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF1,21 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF7,66 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF356,04 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF1,64 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF933,73 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF1,44 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF1,29 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF605,45 KB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF2,15 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF2,25 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF1,92 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF1,61 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF2,17 MB24 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF2,17 MB24 sep., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, luni, 23 septembrie 2019, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF244,30 KB20 sep., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, marți, 10 septembrie 2019, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF3,39 MB09 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF11,61 MB09 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF259,27 KB09 sep., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF869,30 KB09 sep., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 29 august  2019, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF439,69 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF909,79 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF783,89 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF423,93 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF392,23 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF512,53 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF375,24 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF580,35 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF611,20 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF615,83 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF595,90 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF436,60 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF708,64 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF361,46 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF377,60 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF375,94 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF652,09 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF1,04 MB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF3,53 MB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF834,14 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF328,77 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF210,10 KB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF3,15 MB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF1,27 MB23 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF395,87 KB23 aug., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, joi, 22 august 2019, ora 15:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF7,67 MB21 aug., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, miercuri, 14 august 2019, ora 11:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF533,71 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF387,82 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF390,19 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF383,29 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF372,26 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF380,24 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF631,64 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF380,65 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF377,71 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF388,81 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF386,50 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF370,90 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF388,32 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF379,83 KB09 aug., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF389,02 KB09 aug., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, miercuri, 31 iulie 2019, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF194,27 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF201,33 KB25 iul., 2019 Download
proiect de hotărâre nr. 3PDF12,34 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF10,29 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF193,84 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF881,26 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF250,54 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF684,56 KB25 iul., 2019 Download
proiect de hotărâre nr. 9PDF804,35 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF6,90 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF393,56 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF516,55 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF524,81 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF504,17 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF1,06 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF1,02 MB26 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF198,22 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF360,57 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF280,36 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF876,47 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF954,45 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF621,83 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF666,50 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF860,82 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF447,35 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF662,74 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF752,46 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF731,33 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF986,32 KB25 iul., 2019 Download
proiect de hotărâre nr. 30PDF1,26 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF7,35 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF2,92 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF2,98 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF3,33 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF4,92 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF6,00 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF2,42 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF1,74 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF1,12 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF1,66 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF376,56 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF197,83 KB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF1,20 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF1,64 MB25 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF108,05 KB25 iul., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, miercuri, 10 iulie 2019, ora 12:00, în sala ”Prof. Gheorghe Coriolan” a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța.

click pentru descărcarea convocatorului

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF487,21 KB06 iul., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF641,51 KB06 iul., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, marți 25 iunie 2019, ora 11:00, în Amfiteatrul Universității ”Ovidius”, Campus - Corp C, etaj 3.


click pentru vizualizarea convocatorului

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF140,48 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF12,06 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF922,90 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF395,94 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF411,49 KB21 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1,75 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF860,31 KB21 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF2,57 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF418,10 KB21 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF239,42 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF6,03 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF535,88 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF806,24 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF2,09 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF12,32 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF3,93 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF474,68 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF4,46 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF408,99 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF461,39 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF500,61 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF565,01 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF418,70 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF454,22 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF470,83 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF508,94 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF4,43 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF1,80 MB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF399,03 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF466,37 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF449,74 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF494,02 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF729,88 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF811,44 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF263,69 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF1,58 MB21 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF484,62 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF712,45 KB20 iun., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF802,59 KB20 iun., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 30 mai 2019, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizarea convocatorului

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF262,12 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF12,06 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF3,28 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF136,58 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF878,37 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF2,59 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF3,59 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF2,14 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF1,36 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF324,55 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF2,89 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF2,22 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF1,88 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF421,17 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF513,41 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF391,80 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF361,99 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF524,04 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF1008,71 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF514,30 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF539,04 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF391,57 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF415,64 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF466,84 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF2,05 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF2,47 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF4,29 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF493,84 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF550,63 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF713,29 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF560,66 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF539,05 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF1,19 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF906,96 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF733,66 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF801,06 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF832,84 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF586,41 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF1,10 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF3,41 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF1,02 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF1,73 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF1,35 MB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF289,42 KB24 mai., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF160,91 KB24 mai., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 25 aprilie 2019, ora 11:00, în sala ”Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” Constanța.

click pentru vizualizarea convocatorului

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF198,29 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF13,25 MB22 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,46 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF1,33 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,29 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1,02 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF7,65 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF622,71 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF646,94 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF318,03 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF643,87 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF742,15 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF523,10 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF530,48 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF535,26 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF646,36 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF460,90 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF550,31 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF505,63 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF614,76 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF561,28 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF1,41 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF924,38 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF19,19 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF2,23 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF387,52 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF482,88 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF566,95 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF21,36 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF657,10 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF886,81 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF1,09 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF708,08 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF1,14 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF830,09 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF510,44 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF690,17 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF863,02 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF260,01 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF477,12 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF2,19 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF6,48 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF1,03 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF1,04 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF1,12 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF907,79 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF222,60 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF425,02 KB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF4,43 MB19 apr., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF3,12 MB19 apr., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 28 martie 2019, ora 12:00, în Aula ”Gavrilă Rican” a Universității Maritime Constanța.


click pentru descărcarea convocatorului

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF1,02 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF200,68 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF331,88 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF304,37 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,61 MB27 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1,77 MB27 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,62 MB27 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF456,19 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF289,95 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF445,08 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF2,06 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF1,68 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF608,82 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF122,09 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF140,10 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF212,00 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF354,05 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF400,50 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF600,85 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF2,92 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF185,46 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF454,74 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF450,18 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF351,65 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF383,25 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF487,60 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF663,19 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF266,85 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF1,59 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF285,61 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF432,20 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF315,31 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF1,07 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF228,60 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF231,40 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF442,68 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF474,85 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF436,31 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF434,97 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF424,90 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF424,93 KB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF1,45 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF1,50 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF1,54 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF1,34 MB22 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF536,56 KB22 mar., 2019 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, miercuri, 20 martie 2019, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru descărcarea convocatorului

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF235,50 KB15 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF619,66 KB15 mar., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF516,64 KB15 mar., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 28 februarie 2019, ora 12:00, în Sala de Protocol a Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, situată la etajul I.

click pentru descărcarea convocatorului

 
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF119,93 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF125,32 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF6,56 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF4,30 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF943,79 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF182,67 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF413,11 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF1,15 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF263,60 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF386,70 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF241,41 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF457,81 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF424,85 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF1,04 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF617,59 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF394,44 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF417,94 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF467,01 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF472,40 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF487,18 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF470,13 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF344,19 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF317,11 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF338,50 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF299,01 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF382,32 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF412,42 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF429,37 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF254,96 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF235,83 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF213,24 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF260,24 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF212,23 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF442,62 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF1,75 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF1,50 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF391,85 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF348,33 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF1,46 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF1,22 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF1,30 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF2,49 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF4,02 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF1,52 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF1,87 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF1,18 MB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF219,25 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF223,18 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF231,00 KB22 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF189,75 KB22 feb., 2019 Download

O nouă ședință de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință de îndată, vineri, 15 februarie 2019, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța. 

click pentru descărcarea convocatorului


 
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF146,80 KB14 feb., 2019 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF402,42 KB14 feb., 2019 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 31 ianuarie 2019, ora 12:00, în sala ”Prof. Gheorghe Coriolan” a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”.

click pentru descărcarea convocatorului

File